• Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • SH
 • rodzinka
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Repertuar
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Schronisko w Krzesimowie

Gospodarka odpadami - podstawy prawne

Podstawy prawne

Prawo lokalne

 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012 r. określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych [pobierz]
 • Uchwała Rady Miasta Świdnik z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych , dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Świdnik [pobierz]]

Prawo krajowe

 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn zm.)
 • Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

[ Powrót do menu ]
 • dsc_0043
 • DSC_0599
 • mural-3
 • DSC_0600
 • DSC_0622
 • DSC_0603
 • mural-7
 • mural-1
 • DSC_0643
 • mural-2
 • DSC_0560